सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा कम्पनी तथा ट्रष्ट सेवा प्रदायकहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७९   2079-6-2 11:37:11   Act/Directive   69
कम्पनी ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक   2075-11-2 04:47:04   Act/Directive   2110
कम्पनी ऐन, २०६३ (पहिलो संसोधन सहित मिलाईएको)   2074-8-14 08:48:30   Act/Directive   2422
कम्पनी ऐन, २०६३ लार्इ संशोधन गर्न बनेको ऐन   2074-5-25 11:01:39   Act/Directive   534
कम्पनी निर्देशिका, २०७२ (पहिलो संसोधन सहित मिलाईएको)   2074-5-23 08:17:01   Act/Directive   2101
कम्पनी निर्देशिका, २०७२   2074-5-23 08:15:16   Act/Directive   1173
लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७३   2074-2-1 10:05:55   Act/Directive   408
कम्पनी (विद्युतीय फाईलिङ) निर्देशिका, २०६९   2069-10-8 11:54:50   Act/Directive   482
कम्पनी ऐन, २००६ (अङ्ग्रेजी)   2069-9-4 09:55:31   Act/Directive   574
कम्पनी ऐन, २०५३   2069-9-4 05:47:38   Act/Directive   581
कम्पनी निर्देशिका, २०६५   2069-9-4 05:41:57   Act/Directive   624
कम्पनी ऐन, २०६३   2069-8-18 09:01:46   Act/Directive   329
दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३   2069-5-15 11:50:16   Act/Directive   302
दामासाही सम्बन्धी नियमावली २०६४   2069-5-15 11:48:48   Act/Directive   313
कम्पनी ऐन, २०५३   2077-2-30 14:07:10   Act/Directive   10211
कम्पनी ऐन, २०६३ (पहिलो संसोधन सहित मिलाईएको)   2077-2-30 14:06:29   Act/Directive   15535
कम्पनी ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक   2077-2-30 14:05:03   Act/Directive   9550

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3208 2077-12-17 14:32:00