अप्सन्स कन्सल्टेन्सी (९०५४९)

यस कार्यालयमा मिती २०६७/०८/२२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (९०५४९) को नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/२३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5489 2077-12-17 14:21:57