आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम चालु आ.व. २०८०/८१ को लागि नयाँ कम्पनी दर्ता तथा पूँजी वृद्धिमा हुने छुट सम्बन्धमा ।(२०८०-०६-०९)

आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम चालु आ.व. २०८०/८१ को लागि नयाँ कम्पनी दर्ता तथा पूँजी वृद्धिमा हुने छुट सम्बन्धमा ।(२०८०-०६-०९)

सूचना(२०८०-०६-०९)
277's Downloaded
  View         Download

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3745 2080-2-26 14:04:42