सबलाईम टुर्स एण्ड ट्राभल् (३७१२७)

यस कार्यालयमा मिती २०६२/०८/२० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(३७१२७) को सबलाईम टुर्स एण्ड ट्राभल्. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०५/०२ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5488 2077-12-17 14:21:57