यस कार्यालयको मिति २०७९/०९/२७ गतेको सार्वजनिक सूचना अनुसार रोष्टर लिष्टमा निवेदन दिनुभएका व्यक्तिहरु

 

यस कार्यालयको मिति २०७९/०९/२७ गतेको सार्वजनिक सूचना अनुसार रोष्टर लिष्टमा निवेदन दिनुभएका व्यक्तिहरु
According to the public notification dated 09/27/2079 of this office, the persons who applied in the roster list
151's Downloaded
  View         Download

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 1721 2079-4-4 14:51:05