शेयर वापतको रकम भुक्तानी गर्न शेयरधनीकोे नाममा जारी गरिने सूचनाको ढाँचा

अनुसूची – २५
(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)


शेयर वापतको रकम भुक्तानी गर्न शेयरधनीकोे नाममा जारी गरिने सूचनाको ढाँचा
 

शेयर वापतको रकम भुक्तानी गर्न शेयरधनीकोे नाममा जारी गरिने सूचनाको ढाँचा
1165's Downloaded
  View         Download

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस