न्यू सिद्धबाबा मनी ट्रान्सफर (१२९३४८)

यस कार्यालयमा मिती २०७१/०८/२४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१२९३४८) को न्यू सिद्धबाबा मनी ट्रान्सफर . नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०५/०५ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5490 2077-12-17 14:21:57