बसाई खाद्य उद्योग प्रा.लि. (१०३१९८)

यस कार्यालयमा मिती २०५२/१०/१० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १०३१९८ को बसाई खाद्य उद्योग प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०७/११ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5492 2077-12-17 14:21:57