हिमावारी एजुकेशन कन्सल्टन्सी प्रा.लि. (११२९४१)

यस कार्यालयमा मिती २०७0/०/१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ११२९४१ को हिमावारी एजुकेशन कन्सल्टन्सी प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७४/०९/११ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5492 2077-12-17 14:21:57