तुल्सी प्याथोलोजी (१५६२००)

यस कार्यालयमा मिती २०७३/०६/०५ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१५६२००) को तुल्सी प्याथोलोजी. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०९/१५ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3051 2077-12-17 14:32:00