हेल्थ प्वाइन्ट नेपाल प्रा.लि. (१४१६८३)

यस कार्यालयमा मिती २०७२/०७/२४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १४१६८३ को हेल्थ प्वाइन्ट नेपाल प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०२/२३ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5491 2077-12-17 14:21:57