ग्लोबल टेक एण्ड ओरिएन्टेशन (९५२३४)

यस कार्यालयमा मिती २०६९/०४/१० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(९५२३४) को ग्लोबल टेक एण्ड ओरिएन्टेशन. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/१७ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3052 2077-12-17 14:32:00