निल ए. टु जेड. ट्रेनिङ्ग सेन्टर प्रा.लि. (१३८००२)

यस कार्यालयमा मिती २०७२/०४/२१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १३८००२ को निल ए. टु जेड. ट्रेनिङ्ग सेन्टर प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०६/१६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3051 2077-12-17 14:32:00