कान्तिपुर टेली सप (११३५८९)

यस कार्यालयमा मिती २०७०/०३/०५ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(११३५८९) को कान्तिपुर टेली सप. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/२९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3052 2077-12-17 14:32:00