अश्मी व्युटी पार्लर एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रा.लि. (१०६९४२)

यस कार्यालयमा मिती २०६९/०७/०२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १०६९४२ को अश्मी व्युटी पार्लर एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०८/०४ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा(१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5492 2077-12-17 14:21:57