साध्य अाउटसाेर्स (१२३४४९)

यस कार्यालयमा मिती २०७१/०२/२७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१२३४४९) को साध्य अाउटसाेर्स. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/०५ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5489 2077-12-17 14:21:57