गाझी वेलफेयर इन्टरनेशनल (५२६१२)

यस कार्यालयमा मिती २०६४/१२/१८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (५२६१२) को गाझी वेलफेयर इन्टरनेशनल. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०८/२९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3051 2077-12-17 14:32:00