जस्मीन फिल्मस् प्रा.लि. (१०९७१)

यस कार्यालयमा मिती २०५६/०५/०३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १०९७१ को जस्मीन फिल्मस् प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०६/१० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3052 2077-12-17 14:32:00