जि. एच. हेयर सलुन एण्ड टाटु प्रा.लि. (१६९८८०)

यस कार्यालयमा मिती २०७४/०३/०४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १६९८८० को जि. एच. हेयर सलुन एण्ड टाटु प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०२/१७ को निर्णय अनुसार ऐन,२०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5492 2077-12-17 14:21:57