ब्राइटर कन्ट्रकसन (२६५३)

यस कार्यालयमा मिती २०४४/०२/२७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (२६५३) को ब्राइटर कन्ट्रकसन. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/२९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5489 2077-12-17 14:21:57