बुल्स इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. (६३५४२)

यस कार्यालयमा मिती २०६६/०२/३१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ६३५४२ को बुल्स इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०८/२३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा(१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5492 2077-12-17 14:21:57