जेड इन्टरटेनमेन्ट एण्ड मल्टीपर्पोज प्रा.लि. (७२६९२)

यस कार्यालयमा मिती २०६७/०१/२६ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(७२६९२ को जेड इन्टरटेनमेन्ट एण्ड मल्टीपर्पोज प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०१/११ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3052 2077-12-17 14:32:00