सुन्दरीमाई यातायात सेवा समाज (२०१३०२)

यस कार्यालयमा मिती २०७५/०७/०५ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (२०१३०२) को सुन्दरीमाई यातायात सेवा समाज. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०४/२४ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5492 2077-12-17 14:21:57