डेल्टा प्लस इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. (१२७१७५)

यस कार्यालयमा मिती २०७१/०६/१२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १२७१७५ को डेल्टा प्लस इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०७/१६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को ( क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5492 2077-12-17 14:21:57