वर्ल्ड भिजन कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.(५९४६९)

<p style="padding-left: 30px; "> यस कार्यालयमा मिती <strong>२०६५/०९/२८</strong> मा दर्ता भएको <strong>प्रा.लि.नं(५९४६९)</strong> को <strong>वर्ल्ड भिजन कन्स्ट्रक्सनप्रा.लि.</strong>  नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती <strong>२०७६/०२/१७</strong> को निर्णय अनुसार <strong>कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क)</strong> बमोजिम <strong>दर्ता खारेज</strong> गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।</p>


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5491 2077-12-17 14:21:57