बि.एस.एस.ईन्टरनेशनल (१४२८४३)

यस कार्यालयमा मिती २०७२/०९/०६ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(१४२८४३) को बि.एस.एस.ईन्टरनेशनल. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/१० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5492 2077-12-17 14:21:57