कम्पनी दर्ता खारेज गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–२८क.
(दफा १३६क. को उपदफा (१) सँग सम्वन्धित)
कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा 

दर्ता खारेज गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा
2918's Downloaded
  View         Download

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 4770 2078-8-9 16:28:50