भर्खरै दर्ता भएको कम्पनी

कम्पनी दर्ता भए पश्चात १ बर्षभित्र कम्पनीले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरु तथा पेश गर्नु पर्ने बिवरणहरु ।

 • कम्पनी संस्थापना भए पश्चात ३ महिना भित्र दफा १८४ बमोजिम कार्यालय स्थापनाको जानकारी
 • कम्पनी संस्थापना भएको आ.व. भित्र शेयरधनीहरुले लिन कवुल गरेको शेयरको रकम दाखिला भए पछि शेयर बाँडफाँड गरी शेयर लगत तयार गरी १ महिना भित्र पेश गर्नु पर्ने तथा संचालक समितिको गठन गर्नुपर्ने छ ।
 • संचालन समिति गठन भए पश्चात कम्पनी ऐनको दफा ९२(३) को बिवरण र संचालक लगत तयार भएको ७ दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने छ ।
 • कम्पनी संस्थापना भएको पहिलो पटकको लागि एक बर्षभित्र बाषिर्क साधारण सभा गरी सक्नु पर्ने छ । सो पश्चात आ.व. समाप्त भएको ६ महिना भित्र हरेक बर्षबाषिर्क साधारण सभा गर्नु पर्ने छ । यसरी बाषिर्क साधारण सभा भएको ३० दिन भित्र सो को बिवरण कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने छ ।
 • कम्पनी ऐन२०६३ को दफा ५१(३) को बिवरण प्रत्येक बर्षो बाषिर्क साधारण सभा हुनु भन्दा १ महिना अघि तयार गरी बाषिर्क साधारण सभा भएको ३० दिन भित्र कार्यालयमा पेश गरी सक्नु पर्दछ । पब्लिक कम्पनीले दफा ७८ बमोजिमको बिवरण पेश गर्नु पर्ने छ ।
 • कम्पनी संस्थापना भएको आ.व.को लागि संचालक समितिले अडिटर नियुक्ति गर्ने । सो पश्चात प्रत्येक आ.व.को लागि बाषिर्क साधारण सभाले अडिटर नियुक्ति गरी नीजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र नियुक्तीको जानकारी १५ दिन भित्र कार्यालयलाई दिने ।
 • नियुक्त अडिटरबाट पेश भएको सम्वन्धीत आ.व.को अडिट रिपोर्ट बाषिर्क साधारण सभाले अनुमोदन गरी पौष मसान्त भित्र पेश गर्ने ।
 • बाषिर्क साधारण सभाले सामान्यतया गत आ.व. को अडिटरको रिपोर्ट अनुमोदन गर्ने, बाषिर्क नीति कार्यक्रम अनुमोदन गर्ने, र आगामी आ.व.को लागि अडिटरको नियुक्ति गर्ने ।
 • प्रबन्धपत्र एंव नियमावलीको कुनै दफा वा नियम संशोधन गर्नु परे साधारण सभा/ बिशेष साधारण सभाबाट बिशेष प्रस्ताव पारित गरी गर्नु पर्ने छ र ३० दिन भित्र पेश गर्नु पर्ने छ ।
 • एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको हकमा एकल निर्णयले मात्र माथिका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिने छ ।
 • माथि उल्लेखित जस्ता बिवरणहरु समयमा नै तयार गरी तोकिएको समय भित्र कार्यालयमा पेश नगरे ऐनको दफा ८१ बमोजिमको जरिवाना लाग्ने छ ।

 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

 • 2161 2080-6-9 11:27:56