शंकर एन रिमाल इन्जिनियर्स एण्ड आर्किटेक्स (२२१)

यस कार्यालयमा मिती २०२१/१२/०३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(२२१) को शंकर एन रिमाल इन्जिनियर्स एण्ड आर्किटेक्स. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5492 2077-12-17 14:21:57