ज्ञान भैरब इन्टरनेशनल ट्रेडिङ्ग (८२२९७)

यस कार्यालयमा मिती २०६७/१२/२४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (८२२९७) को ज्ञान भैरब इन्टरनेशनल ट्रेडिङ्ग. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०८/२९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३२ को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5488 2077-12-17 14:21:57