नुम्बुर पावर कम्पनी (२८७१०)

यस कार्यालयमा मिती २०६९/०८/१० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(२८७१०) को नुम्बुर पावर कम्पनी. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/०९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5488 2077-12-17 14:21:57