नेपा:मण्डल ईन्भेष्टमेण्ट कम्पनी प्रा.लि. (१३१३७६)

यस कार्यालयमा मिती २०७१/१०/०९ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १३१३७६ को नेपा:मण्डल ईन्भेष्टमेण्ट कम्पनी प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/०४/०६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 5489 2077-12-17 14:21:57