ए.एम.एस.होलिडेज टुर एण्ड ट्राभल्स (३७९८२)

यस कार्यालयमा मिती २०६२/१०/०५ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(३७९८२) को ए.एम.एस.होलिडेज टुर एण्ड ट्राभल्स. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०३/२० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


 सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस

  • 3051 2077-12-17 14:32:00