सुझाब तथा पर्तिक्रिय

If you have a any quries please contact our office. we will respnd you within 48 hours. Thank you.

सम्पर्क ठेगाना

नेपाल सरकार

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं, नेपाल ।

फोन नं :97714215077

फ्याक्स नं :

फोन नं :97714259948

support@ocr.gov.np

हामीलाई तपाइको पर्तिक्रिया कुनै पनि समय पठाउनुहोस।