यस कार्यालयमा मिती २०७४/०१/२२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १०११८८ को रिट्रोट मिडिया प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/१०/१८ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।