यस कार्यालयमा मिती २०७४/०९/२३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (१८१३९४) को खुशीका पाइलाहरू. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०८/०१ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२६ बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।