यस कार्यालयमा मिती २०६५/०६/०७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (२२२७०३) को दिल्पा ट्राभल्स एण्ड टुर्स. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०७/२२ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।