यस कार्यालयमा मिती २०६७/११/०१ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं (८०५६०) को क्रेष्ट कम्पनी. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०६/१० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६(क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।