यस कार्यालयमा मिती २०६८/१२/१४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(९१८८९) को होप मिडिया. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०९/१५ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।