यस कार्यालयमा मिती २०६४/०२/१४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(४६०९१) को शुभ इन्टरप्राइजेज एण्ड रेमिटेन्स सर्भिसेजप्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/२३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।