यस कार्यालयमा मिती २०६३/१२/०७ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(४४७८६) को अबु सायना ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/३० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।