यस कार्यालयमा मिती २०६६/०१/०३ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(६१९४०) को ड्याजल पि.सि फिटनेश फिट सप प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/१० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।