यस कार्यालयमा मिती २०६९/०२/१० मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं(९३३७२) को यानिश मल्टिपल बिजनेस प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०२/१९ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।