यस कार्यालयमा मिती २०७४/०७/१४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं १७७१८७) को एम.एस. हेल्मेट हाउस प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७६/०१/२४ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।