यस कार्यालयमा मिती २०७०/०७/०६ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं ११६९८३) को मणिसंगम क्रसर उद्योग प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/१२/२१ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।