यस कार्यालयमा मिती २०७४/०४/१२ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १७१८७३ को सबल बस्त्रालय एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/१२/१३ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।