यस कार्यालयमा मिती २०७५/०२/०८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १८९८६८ को फायरफ्लाई ट्रेडिङ्ग ईन्फरमेशन कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/१०/२० को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।