यस कार्यालयमा मिती २०७०/०७/०८ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १३०७६२ को न्यू लम्तरी बिल्डर्स प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/१०/११ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।