यस कार्यालयमा मिती २०७२/०५/०९ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. १३९१४९ को घुमघाम डट कम मल्टिपल प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती २०७५/१०/१४ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६ (क) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।