यस कार्यालयमा मिती २०६७/०८/१४ मा दर्ता भएको प्रा.लि.नं. ७७९७९ को डेभिड मिसन श्री ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि. नामक कम्पनी यस कार्यालयको मिती२०७५/०८/२६ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १३६ को उपदफा(१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।